ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน


เที่ยวครบ งบน้อย ทานอร่อย บินสบาย Thai VietjetAir

  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด ณ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ชมหินรูปเศียรราชินีอลิซาเบธแห่ง อุทยานเย่หลิ่ว และชมความงามของ ไนแองการ่าแห่งไต้หวันที่ น้ำตกสือเฟิ่น
  • นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอูที่ วัดเหวิ่นหวู่ และชม วัดจงไถฉานซื่อ ที่ทันสมัยที่สุด
  • ย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่ บ้านพักเจียงไคเช็คฉือหู และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ชมความสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันที่ ฟาร์มชิงจิ้ง และ ฟาร์มดอกไม้ต้าซี ที่มีดอกไม้นานาชนิด
  • ชมความทันสมัยของไต้หวันที่ ตึกไทเป101 สัมผัสบรรยากาศ การนั่งรถไฟหัวจรวด (ชินคังเซนไต้หวัน) ที่เร็วที่สุด
  • ช้อปปิ้งครบ 3 ตลาด ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต, ซีเหมินติง และ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วัน เวลา สถานที่
01   กรุงเทพฯ – ไถจง
  13.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบิน THAI VIETJET AIR เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
  16.30 น. ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ 3560 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
  20.30 น. ถึง สนามบินไถจง ประเทศไต้หวัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แฮมเบอร์เกอร์+ชานมไข่มุก เข้าสู่ที่พัก FULL SPRING HOTEL (ไถจง) หรือเทียบเท่า
   
02   ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถฉานซื่อ – ฟาร์มชิงจิ้ง – ศูนย์เครื่องสำอาง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดเหวินหวู่ (วัดบุ๋นวัดบู้) นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
   
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี นำท่านเยี่ยมชม วัดจงไถฉานซื่อ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน ใช้งบประมาณการสร้างกว่าหมื่นล้านบาท ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึกไทเป 101 มีโครงสร้างที่แข็งแรงมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บ้านหายไปที่เมืองหนานโถว แต่วัดนี้ไม่เป็นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันอย่างมาก มีห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม นำท่านจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มชิงจิ้ง ซึ่งได้รับการขนานนามว่า "สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน" ที่แห่งนี้เป็นฟาร์มที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้และพืชผักเมืองหนาว นำท่านสู่ ศูนย์เครื่องสำอาง รวมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว แผ่นมาร์คหน้า และอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไถจง ท่านจะได้พบกับสินค้าหลากหลายชนิด
   
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก FULL SPRING HOTEL (ไถจง) หรือเทียบเท่า
03   บ้านพักเจียงไคเช็คฉือหู – ฟาร์มดอกไม้ต้าซี - ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) – ศูนย์เครื่องประดับ - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านไปยัง บ้านพักเจียงไคเช็คฉือหู ในอดีตเป็นบ้านที่ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คใช้สำหรับพักร้อน มีอาณาบริเวณและสนามหญ้าที่กว้างขวาง ไฮไลท์ของที่นี่คือ รูปปั้นประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในอิริยาบถต่างๆ ที่มีอยู่มากมายรอบสนามหญ้า ถูกนำมาเก็บรักษาไว้ที่นี่ในช่วงที่ฝ่ายตรงข้ามพรรคก๊กมินตั๋งมีอำนาจปกครองไต้หวันในช่วงปี 2000-2008 เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกทำลาย นำท่านสู่ ฟาร์มดอกไม้ต้าซี ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ตามฤดูกาล
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านไปยัง บ้านพักเจียงไคเช็คฉือหู ในอดีตเป็นบ้านที่ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คใช้สำหรับพักร้อน มีอาณาบริเวณและสนามหญ้าที่กว้างขวาง ไฮไลท์ของที่นี่คือ รูปปั้นประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในอิริยาบถต่างๆ ที่มีอยู่มากมายรอบสนามหญ้า ถูกนำมาเก็บรักษาไว้ที่นี่ในช่วงที่ฝ่ายตรงข้ามพรรคก๊กมินตั๋งมีอำนาจปกครองไต้หวันในช่วงปี 2000-2008 เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกทำลาย นำท่านสู่ ฟาร์มดอกไม้ต้าซี ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ตามฤดูกาล
   
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านไปยัง ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมวิวชั้น89) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป มีลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที อีกทั้งที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่ ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์เครื่องประดับ Germanium เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ช่วยให้ร่างกายสดชื่นและลดการปวดเมื่อย นำท่านอัพเดทแฟชั่นไต้หวัน ย่านซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน เชิญท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง เข้าสู่ที่พัก GOODNESS PLAZA HOTEL (ไทเป) หรือเทียบเท่า
   
04   อุทยานเย่หลิ่ว - น้ำตกสือเฟิ่น - ถนนเก่าผิงซี (ปล่อยโคมลอย) – ร้านพายสับปะรด – ช้อปปิ้ง DUTY FREE - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเลทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างต่างๆโดยเฉพาะ หินรูปเศียรพระราชินีอลิซาเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินชม น้ำตกสือเฟิ่น ตั้งอยู่ในย่านผิงซี จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี แม้น้ำตกจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนัก ด้วยความสูง 20 เมตร แต่ความกว้าง 40 เมตร ก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าชมได้ไม่น้อย ทั้งยังมีความงดงามไม่แพ้น้ำตกอื่นๆ จนได้รับการขนานนามว่า "ไนแองการ่าแห่งไต้หวัน" เนื่องจากลักษณะของขอบน้ำตกโค้งรูปเกือกม้าและมีน้ำไหลลงสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่คล้ายกับน้ำตกไนแองการ่าของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง
   
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ ถนนเก่าผิงซี ซึ่งจะมีการเทศกาลโคมประจำปี ให้ท่านได้ปล่อยโคมลอยสู่ท้องฟ้า (ไม่รวมค่าโคมลอย 250 NT / ใบ) พร้อมใจเขียนคำอธิษฐาน และส่งความปรารถนาดีของพวกเขาสู่สวรรค์ เชื่อกันว่าโคมลอย หรือที่รู้จักกันในชื่อ "โคมขงหมิง" ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบ้ง ที่ปรึกษาด้านการทหารคนสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากที่ ร้านขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีที่ DUTY FREE และนำท่านสู่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนชื่อดังที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและถนนคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และเครื่องดื่มที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวัน คือ ชานมไข่มุก
  ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง เข้าสู่ที่พัก GOODNESS PLAZA HOTEL (ไทเป) หรือเทียบเท่า
05   อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – GLORIA OUTLETS – นั่งรถไฟหัวจรวด – สนามบินไถจง – กรุงเทพฯ
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประวัติแทบทั้งหมดของท่านนายพลเจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ของดร.ซุนยัดเซ็น จนท่านได้ก้าวมาดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพลเจียงไคเช็คซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้
   
  กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง นำท่านสู่ GLORIA OUTLETS แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ล่าสุดของไต้หวัน อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น COACH, LOEWE, AMANI, TOD'S, MICHAEL KORS และอีกมากมายได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟหัวจรวด (ชินคังเซนไต้หวัน) ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวก ทันสมัย และรวดเร็วที่สุดของไต้หวัน ณ ปัจจุบัน
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูสไตล์ไต้หวัน สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินไถจง
  21.00 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ 3561 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
  23.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ กรณีที่ไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้นั้น ทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวเท่านั้น
เพราะฉะนั้นลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น
หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องดำเนินการยื่นวีซ่าตามปกติ