SS 3 เที่ยว ภูเก็ต - ดำน้ำเกาะไข่นอก-ไข่นุ้ย-ไข่ใน + เกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา


เดินทาง.. สายการบินแอร์เอเซีย พักโรงแรมใกล้หาด อาหาร 6 มื้อ

ผู้ใหญ่ เพียง 8,690 บาท (ไม่รวมตั๋วเพียง 4,690 บาท) , เด็ก 6,800 บาท

รายการ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - ดำน้ำเกาะไข่ใน-ไข่นอก-ไข่นุ้ย โดยเรือ Speed Boat ดำน้ำ เกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา

วัน เวลา สถานที่
01 07.00-07.30 น. เช็คอินสนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย
  08.40 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ต เที่ยวบิน DD 7502
  10.05 น. เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ ทัวร์เกาะไข่ใน-เกาะไข่นุ้ย-เกาะไข่นอก - (อาหารกลางวัน, ค่ำ) นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี (1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด หลังอาหารเดินทางสู่ท่าเรือ เกาะสิเหร่ เพื่อลงเรือ Speed Boat เดินทางสู่เกาะไข่ใน (ใช้เวลา 20 นาที) สนุกสนานกับการเล่นน้ำ,ดำน้ำตื้น ที่บริเวณชายหาดเกาะไข่ใน ที่ขาวสะอาดและมีปลามากมาย จากนั้นลงเรือมุ่งหน้าสู่เกาะไข่นุ้ย จุดดำน้ำชมปะการังและปลาสวยงาม นำขึ้นพักผ่อน-เล่นน้ำต่อที่ชายหาดเกาะไข่นอก บริการอาหารว่างและผลไม้
  18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (2) นำกลับที่พัก
02   เกาะ พี พี ทัวร์ (อาหารเช้า , กลางวัน , ค่ำ) อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  07:10  น. ออกจากโรงแรม นำท่านสู่ท่าเรือองค์การสะพานปลา เพื่อเดินทางสู่เกาะ พี พี โดยเรือ Sea Angel
  08:30  น. เรือออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะ พี พี เรือจะแล่นผ่านเกาะดอกไม้และเข้าสู่เกาะพี พี ซึ่งใช้เวลาการเดินทางรวม 1 ชั่วโมง 15 นาที
  10:00 น. เรือจะนำท่านชมทัศนียภาพ รอบๆ อาทิ อ่าวมาหยา ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์ ฮอลีวู๊ตเรื่อง"The Beach" อ่าวโล๊ะซามะ, อ่าวปิเล่ะห์ , ถ้ำไวกิ้ง หรือถ้ำพญานาค ซึ่งเป็นที่ที่นกนางแอ่นมาอาศัยทำรังอยู่เป็นจำนวนมาก เรือจะนำท่าน มาเพลิดเพลินกับการ ดำน้ำตื้น ชมปะการังและปลาสวยงาม ที่ บริเวณ อ่าวมาหยา
  12.00 น. เรือนำท่านขึ้นเกาะพี พี ดอน ซึ่งมีหาดทรายสวยงามและเหมาะแก่การเล่นน้ำ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมพีพี ปริ้นส์เซส (4) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เล่นน้ำต่อ ที่ หน้าหาด
  14:10  น.   เราจะนำท่านกลับสู่เรือใหญ่เพื่อเดินทางกลับภูเก็ต ตามเส้นทางเดิม ถึงท่าเรือ 16.00 น. นำท่านส่งที่พัก
  18.30 น.  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (5)
03   ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (อาหารเช้า) เลือกซื้อทัวร์เพิ่ม หรือพักผ่อน เล่นน้ำชายหาด ตามอัธยาศัย อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (6) รับจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อกลับ กทม เที่ยวบิน DD 7515 (17.10 - 18.30 น.) หรือเที่ยวบิน

*** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ***

 

ราคาค่าบริการ ท่านละ ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน พักต่อเพิ่ม /
โรงแรม ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) ผู้ใหญ่ เด็ก (2 - 12 ปี) คน / คืน
Sino House
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 31 ตค.61 5,390 2,800 9,390 6,800 850
****จ่ายเพิ่ม ห้องละ 300 บาทในกรณี เดินทางในช่วง  25 ธค 60 - 03 มค.61 ****
Royal Phuket City  Hotel      (Phuket Town)    * 4    
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 30 เมย.61 5,490 2,800 9,490 6,800 900
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง  28 ธค.60 - 03 มค.61  และ   16 - 22 กพ.61   คืนละ 1,000 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 พค.61 - 31 ตค.61 4,890 2,800 8,890 6,800 650
Days Inn    Patong   * 3 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 31 มีค.61 5,490 2,800 9,490 6,800 900
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง  23 ธค.60 - 10 มค.61    คืนละ 500 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,690 2,800 8,690 6,800 500
Patong Lodge    * 3 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 30 พย.60 4,890 2,800 8,890 6,800 650
เดินทาง ช่วง 01 ธค.60 - 28 ธค.60 5,490 2,800 9,490 6,800 900
เดินทาง ช่วง 29 ธค.60 - 10 มค.61 6,590 2,800 10,590 6,800 1,400
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 28 กพ.61 5,990 2,800 9,990 6,800 1,150
เดินทาง ช่วง 01 มีค.61 - 31 ตค.61 4,890 2,800 8,890 6,800 650
Buamanburi   Patong    * 3
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 31 มีค.61 5,590 2,800 9,590 6,800 950
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง  20 ธค.60 - 19 มค.61    คืนละ 1,300 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,890 2,800 8,890 6,800 600
Tony Resort  Patong    * 4 ดาว
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 22 ธค.60 5,390 2,800 9,390 6,800 850
เดินทาง ช่วง 23 ธค.60 - 07 มค.61 6,290 2,800 10,290 6,800 1,300
เดินทาง ช่วง 08 มค.61 - 31 มีค .61 5,890 2,800 9,890 6,800 1,150
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,890 2,800 8,890 6,800 600
Amata Resort Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 22 ธค.60 5,590 2,800 9,590 6,800 950
เดินทาง ช่วง 23 ธค.60 - 07 มค.61 6,890 2,800 10,890 6,800 1,600
เดินทาง ช่วง 08 มค.61 - 31 มีค .61 6,190 2,800 10,190 6,800 1,250
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,890 2,800 8,890 6,800 600
Aspery   Patong    *3 
เดินทาง ชวง 01 พย.60 - 20 เมย.61 5,790 2,800 9,790 6,800 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง  20 ธค.60 - 15 มค.61    คืนละ 1,200 บาทต่อห้อง***
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง  06 กพ.61 - 22 กพ.61    คืนละ 600 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 21 เมย.61 - 31 ตค.61 5,190 2,800 9,190 6,800 750
Patong Resort *4
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 28 กพ.61 5,790 2,800 9,790 6,800 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง  21 ธค.60 - 15 มค.61    คืนละ 700 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 01 มีค.61 - 31 ตค.61 5,390 2,800 9,390 6,800 850
The Lunar Patong * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 15 เมย. 61 5,790 2,800 9,790 6,800 1,050
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง  20 ธค.60 - 15 มค.61    คืนละ  800 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 16 เมย.61 - 31 ตค.61 5,590 2,800 9,590 6,800 950
Patong Paragon Resort * 4
เดินทาง ช่วง 01 พย.60 - 20 ธค.60 5,890 2,800 9,890 6,800 1,100
เดินทาง ช่วง 21 ธค.60 - 10 มค.61 7,490 2,800 11,490 6,800 1,900
กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่  31 ธค.60  ผู้ใหญ่  5,000  บาท เด็ก 2,500 บาท       
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มีค.61 6,490 2,800 10,490 6,800 1,400
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,890 2,800 9,890 6,800 1,100
หาดกะรน  &  หาดกะตะ
Phuket Island View Resort (Karon Beach) * 3.5
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 19 ธค.60 6,090 2,800 10,090 6,800 1,100
เดินทาง ช่วง 20 ธค.60 - 20 มค.61 7,190 2,800 11,190 6,800 1,750
เดินทาง ช่วง 21 มค.61 - 31 มีค.61 6,090 2,800 10,090 6,800 1,200
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,090 2,800 9,090 6,800 700
Phuket Ocean Resort (Karon Beach) *3.5
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 26 ธค.60 6,690 2,800 10,690 6,800 1,450
เดินทาง ช่วง 27 ธค.60 - 10 มค.61 8,190 2,800 12,190 6,800 2,100
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มีค.61 7,190 2,800 11,190 6,800 1,600
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,890 2,800 8,890 6,800 650
Sugar Marina Art * 4
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 5,790 2,800 9,790 6,800 1,050
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 7,390 2,800 11,390 6,800 1,900
เดินทาง ช่วง 11 มค.60 - 28 กพ.61 6,190 2,800 10,190 6,800 1,250
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 มีค.61 5,690 2,800 9,690 6,800 1,000
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,890 2,800 8,890 6,800 600
Woraburi Resort *4
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 20 ธค.60 6,690 2,800 10,690 6,800 1,500
เดินทาง ช่วง 21 ธค.60 - 10 มค.61      
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มืค.61 6,690 2,800 10,690 6,800 1,500
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,190 2,800 9,190 6,800 750
The Beach Height Resort *4 (Kata Beach)
เดินทาง ชวง 01 พย.60 - 15 เมย.61 6,190 2,800 10,190 6,800 1,250
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง  20 ธค.60 - 20 มค.61    คืนละ 500 บาทต่อห้อง***
เดินทาง ช่วง 16 เมย.61 - 31 ตค.61 4,890 2,800 8,890 6,800 650
Sugar Marina Fasion * 4
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 5,890 2,800 9,890 6,800 1,100
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 7,590 2,800 11,590 6,800 2,000
เดินทาง ช่วง 11 มค.60 - 28 กพ.61 6,290 2,800 10,290 6,800 1,300
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 มีค.61 5,790 2,800 9,790 6,800 1,050
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,890 2,800 8,890 6,800 600
Sugar Marina Surf     * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 5,990 2,800 9,990 6,800 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 7,590 2,800 11,590 6,800 2,000
เดินทาง ช่วง 11 มค.60 - 28 กพ.61 6,390 2,800 10,390 6,800 1,350
เดินทาง ช่วง 01 มีค.60 - 31 มีค.61 5,890 2,800 9,890 6,800 1,100
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 4,890 2,800 8,890 6,800 600
The Yama      (Kata Beach)  * 4 ดาว
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 23 ธค.60 5,990 2,800 9,990 6,800 1,150
เดินทาง ช่วง 24 ธค.60 - 10 มค.61 7,190 2,800 11,190 6,800 1,750
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 28 กพ.61 6,790 2,800 10,790 6,800 1,550
เดินทาง ช่วง 01 มีค.61 - 31 มีค.61 5,990 2,800 9,990 6,800 1,150
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,390 2,800 9,390 6,800 850
Sugar Palm Grand Hillside (Kata Beach) * 4
เดินทางช่วง 01 พย.60 - 24 ธค.60 6,890 2,800 10,890 6,800 1,600
เดินทาง ช่วง 25 ธค.60 - 10 มค.61 8,590 2,800 12,590 6,800 2,450
เดินทาง ช่วง 11 มค.61 - 31 มีค.61 7,690 2,800 11,690 6,800 2,000
เดินทาง ช่วง 01 เมย.61 - 31 ตค.61 5,790 2,800 9,790 6,800 1,050

**** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ****

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม-ภูเก็ต โดยสายการบินนก แอร์ (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า )

2.ค่าห้องพัก 2 คืน ณ โรงแรม ที่ท่านเลือก ตามตารางราคา

3.ทัวร์เกาะไข่ใน-เกาะไข่นุ้ย-เกาะไข่นอก พร้อม อาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร

4.ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือ Sea Angel พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ อาทิ หน้ากากดำน้ำ เสื้อชูชีพ (ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน)

**** กรณีต้องการเที่ยว เกาะพีพี + เกาะไข่นอก โดย เรือ Speed Boat เพิ่มค่าบริการ ท่านละ 500 บาท****

5.อาหารตามรายการ รวมทั้งหมด 6 มื้อ

6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท

7.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต - โรงแรม พร้อมมัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง

***** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****

การชำระเงิน :

โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา

ธ. กรุงเทพฯ สาขาย่อยโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8